Услови и политика за користење на порталот Екомапа

Содржина и услуги на порталот Екомапа и нивна употреба

Со прифаќање на овие услови и правила овозможено Ви е користење на услугите и содржините одпорталот ЕКОМАПА односно користење на сите страници од порталот ЕКОМАПА и сервиси коиприпаѓаат на доменот www.ekomapa.mk (понатаму во текстот ЕКОМАПА). Со прифаќањето наовие услови и правила се подразбира дека сите корисници во секој момент се запознаени соусловите за користење и во целост ги разбираат и прифаќаат.Еко-свест на своите корисници им нудат пристап до мноштво различни интернет сервиси исодржини. Еко-свест го задржуваат правото да ги укинат или да го променат изгледот, содржинатаи условите за користење на порталот ЕКОМАПА како и на сите сервиси и подстраници кои сесоставен дел на порталот ЕКОМАПА без никакви обврски за претходна најава. Еко-свест неодговараат за било каква штета настаната поради тие промени. Со прифаќање на овие услови закористење корисникот се согласува услугите на ЕКОМАПА да вклучуваат реклами, известувања,пораки од администратор и слични пораки на Еко-свест за редовно информирање напосетителите/корисниците на порталот и нормално функционирање на сите услуги и содржини наЕКОМАПА. Содржините објавени на порталот ЕКОМАПА се информативни и не треба да секористат за бизнис, правни или други цели. Еко-свест во целост се откажуваат од секакваодговорност која на било кој начин може да настане од или на било кој начин, а е во врска сокористење на порталот ЕКОМАПА за било какво работење на корисникот/посетителотупотребувајќи или злоупотребувајќи ги содржините на порталот ЕКОМАПА, и за било каква штетакоја може да се случи на корисникот/посетителот или било која трета страна поради употреба илизлоупотреба од користењето на содржините на порталот ЕКОМАПА. Еко- свест не одговара заточноста, провереноста на информациите на ЕКОМАПА нити за нецелосни информации. Сорегистрирање за услугите на порталот ЕКОМАПА за корисникот се креираат податоци закорисничката сметка - корисничко име и лозинка.Мислењата и ставовите наведени на оваа веб страна се во сопственост на авторите на тиемислења и ставови и не ги одразуваат мислењата и ставовите на Еко- свест. Еко- свест гозадржува правото да не одговара за точноста, комплетноста или квалитетот на објавенитеинформациите. Еко-свест не одговара за било какви коментари објавени од страна на посетителина порталот.

Регистрација на корисници на ЕКОМАПА порталот

На корисниците им се овозможува добоволно пријавување и одјавување од сајтот и им седозволува пристап до нивниот личен профил или корисничка сметка и можност самите да гиизбришат своите податоци, а со тоа веќе да не ги добиваат пораките од овој портал. Сововедувањето на оваа опција се влева поголема доверба кај корисниците, се почитува нивнаталична волја и се дава слобода самите да располагаат со своите лични податоци, кои ги дале накористење. Корисникот е должен да ги чува податоците за корисничката сметка и во потполност еодговорен за штетата настаната од неавторизирано користење на својата корисничка сметка.Завршувајќи ја регистрацијата корисникот прифаќа одговорност за сите активности поврзани сокористење на услугите на порталот ЕКОМАПА. Одговорноста за регистрација на група на членови,ја има администраторот на таа група т.е. нејзиниот креатор.

Обврски на корисниците при користење на порталот ЕКОМАПА

Авторски права

На корисниците на ЕКОМАПА порталот не им е дозволено:

Политика за приватност

Условите за користење на порталот Екомапа, заштитата на приватноста и тајноста на податоцитееконцепирана согласно Законот за заштита на личните податоци, а особено истата е во согласностсо членовите 5, 10, 12, 13, 13 а, 14 и 23 од истиот.Еко-свест се обврзуваат да ја почитуваат анонимноста и приватноста на своите корисници ипосетители на порталот ЕКОМАПА.Еко-свест може да собираат лични податоци на корисници/посетители само со нивна изречнасогласност. Прибирањето на сите податоци од оваа интернет страна е во согласност со Законот заЗаштита на личните податоци како и Правилникот за техничките и организациските мерки заобезбедување тајност и заштита на обработка на личните податоци Наведените податоци ќе секористат со цел информирање на корисникот, подобар увид и разбирање на потребите и барањатана корисниците на ЕКОМАПА, одржување на содржината и функционалноста порталот како иразвој на можности за поквалитетно давање услуги.

Еко-свест се грижат да ја овозможат безбедноста на вашите лични податоци. Податоци сегрижливо чувани од губење, уништување, фалсификување и неавторизиран пристап. ПорталотЕКОМАПА содржи и документи, податоци, информации и врски до други Интернет страницикреирани од трети лица (линкови) кои ќе бидат обележани како такви, секогаш кога тоа е можно.Еко-свест немаат надзор над наведените документи, податоци, информации и други интернетстраници и во целост се откажува од секаква одговорност врзана за содржината на интернетстраниците креирани од трети лица.Еко-свест не се одговорни за содржината на страниците кои се огласуваат на ЕКОМАПА портал,ниту за било каква штета која настанала поради рекламирање на порталот ЕКОМАПА.Деловните односи помеѓу огласувачите и корисниците на ЕКОМАПА порталот и надвор од негоисклучиво се засновани на деловен договор помеѓу огласувачот и корисникот и Еко-свест не сеодговорни за било каква можна штета која би произлегла од таков деловен однос.Еко-свест не ја контролираат содржината која ја разменуваат корисниците и не може да гарантираточност, потекло или квалитет на таквите содржини. Во случај да се открие дека некоја содржинаги крши правните прописи на Република Македонија или го нарушува угледот на порталотЕКОМАПА како медиум, Еко-свест го задржуваа правото да ја отстрани таа содржина од порталотЕКОМАПА без претходно известување.Еко-свест нема на било кој начин да одговараат за содржина или губење и оштетување насодржина кое настанало заради користење на ЕКОМАПА порталот.Еко-свест го задржуваат правото содржините кои ги објавуваат или разменуваат корисниците напорталот ЕКОМАПА да ги користи за промотивни цели.Еко-свест го задржуваат правото да ги прекинат или ограничат можностите за користење накорисничката сметка и/или една или повеќе услуги за кои корисникот е регистриран, без претходнанајава и/или објаснување.Еко-свест не одговараат за било каква штета која настанала со укинување на корисничката сметкаи/или една или повеќе услуги за кои корисникот е регистриран.Авторите на содржините на ЕКОМАПА имаат авторско право на свои авторски текстови. Секојаупотреба на дијаграми, звуци или текстови во други електронски или печатени публикации не едозволена без претходна согласност од соодветниот автор на содржината.

Политиката на колачиња (“cookies”)

Колачиња (“cookies”) се мали текстуални фајлови со податоци коишто може да се снимени навашиот персонален компјутер од страна на некои од веб-страниците кои се посетуваат. Вебпорталот ЕКОМАПА користи “cookies” со цел зачувување на корисничката сесија т.е. когакорисникот еднаш ќе се логира истиот нема потреба повторно да се логира кога ќе ја користиплатформата се до негово одлогирање т.е. pрекинување на сесијата.Колачињата “cookies” што овој сајт ги користи не овозможуваат пристап до лични податоци одтрета страна. Партнерите и огласувачите на Екомапа може да користат свои “cookies” на другивеб-страници за што Еко-свест не сноси никакви одговорности.

Прифаќање на условите

Со регистрирање и користење на платформата корисникот е информиран за оваа политика заприватност и начинот на собирање и обработка на личните податоци, како и за мерките заобезбедување тајност при нивната обработка!